EZRA POUND: With usura

WHTH USURA

With usura hath no man a house of good stone
each blok cut smooth and well fitting
that design may cover their face,
with usura has no man a painted paradise on his church wall
harpes e luthes
or where virgin receiveth message and halo projects from incision,
with usura
seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines
no picture is made to endure nor to live with
but it is made to sell and sell quickly
with usura, sin against nature,
is thy bread ever more of stale rags
is thy bread dry as paper,
with no mountain wheat, no strong flour
with usura the line grows thick
with usura is no clear demarcation
and no man can find site for his dwelling.
Stonecutter is kept from his stone
weaver is kept from his loom
WITH USURA
wool comes not to market
sheep bringeth no gain with usura
Usura is a murrain, usura
blunteth the needle in the maid’s hand
and stopeth the spinner’s cunning. Pietro Lombardo
came not by usura
Duccio came not by usura
nor Pier della Francesa; Zuan Bellin’ not by usura
nor was “La calunnia” painted.
Came not by usura Angelico, came not Ambrogio Praedis,
Came no church of cut stone signed: Adamo me fecit.
Not by usura St. Trophime
Not by usura Saint Hilaire,
Usura rusteth the chisel
It rusteth the craft and the craftsman
It gnaweth the thread in the loom
None learneth to weave gold in her pattern;
Azure hath a canker by usura;
cramoisi is unbroidered
Emerald findeth no Memling
Usura slayeth the child in the womb
It slayeth the young man’s courting
It has brought palsey to bed,
lyeth between the young bride and her bridegroom

CONTRA NATURA
They have brouht whores for Eleusis
Corpses are set to banquet
at behest of usura.EZRA POUND
CON USURA

Con usura non ten o home casa de boa pedra
con ben tallados bloques dispostos de maneira que lle sirva de acubillo,
con usura non hai paraíso pintado para o home nos muros da súa igrexa
arpas e laúdes
un lugar onde a virxe reciba a súa mensaxe,
eo seu halo se proxecte nas fendas,
con usura
non se ve o home Gonzaga
nin a súa xente nin as súas concubinas
nin se pinta un cadro para que perdure nin para telo na casa
senón para vendelo e pronto
con usura,
pecado contra natura,
o teu pan está esmigallado,
seco coma o papel, sen trigo da montaña,
sen fariña forte.
Con usura a liña incha
con usura nada está no seu sitio (non hai límites precisos)
e ninguén atopa o lugar adecuado para a súa casa.
O picapedreiro é afastado da pedra
o tecelán é afastado do tear
con usura
non chega lá á feira
nada vale a ovella con usura.
Usura é un parásito
cega a agulla nas mans da doncela
e paraliza o talento de quen fía, Pietro Lombardo
non chegou por usura
Duccio non chegou por usura
nin Piero della Francesca: nin por usura Zuan Bellini
pintou " A Calumnia"
Non chegaron pola usura Angelico nin Ambrosio Praedis,
nin houbo igrexa de pedra coa marca Adamo me fecit
Nin por usura St Trophime
nin por usura St Hilaire,
a usura oxida o cicel
oxida a obra e o artesán
roe o fío no tear
Ninguén tería aprendido a poñer ouro na súa trama;
E o azur ten unha chaga con usura;
queda a tea sen bordar.
Non dá coa esmeralda un Memling
Usura mata o meniño no útero
Non deixa ao mozo facer as beiras
Leva a seca ata o leito e xace
entre a noiva nova e o seu home

CONTRA NATURA
Trouxeron putas a Eleusis
Sentan cadáveres no seu banquete
por mandado de usura